top of page
Záruka a Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy Občanského zákoníku resp. Obchodního zákoníku. Záruční doba na zboží je 6 měsíců. Kupující je povinen pečovat (uchovávat) zakoupené zboží podle instrukcí výrobce nebo způsobem obvyklým a přiměřeným pro daný druh zboží. Kupující je oprávněn reklamovat zboží prostřednictvím kontaktního formuláře zaslaného na info.majaplanet@gmail.com.
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. 

Platební Možnosti & Objednání Zboží

Platba za tovar:

 Platba kartou

PAYPAL

Prevodom na účet​

Dobierkou pri prevzatí výrobku (hotovosť)

Platba hotovosťou pri osobnom prevzatí

Platba za výrobok sa považuje za zrealizovanú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

Objednávanie tovaru

Výrobky sa objednávajú prostredníctvom stránky www.majaplanet.com alebo prostredníctvom emailu či správy. Objednávka musí obsahovať objednávaný druh tovaru, objenávaný počet, spôsob platby, spôsob dopravy a kontaktné údaje kupujúceho. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a za záväznú pre obe strany bude považovaná potvrdením objednávky predávajúcim. V prípade, že sa tovar vypredal, je možné si ho dať vyrobiť na objednávku, s priemernou dobou dodania 5-10 dní. Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Všetky uvádzané ceny sú konečné.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z obchodního styku mezi prodávajícím a kupujícím, jehož předmětem je koupě a prodej výrobků na internetové stráncewww.majaplanet.com

 

Všeobecné ustanovení

Prodávající:
Maja Planet - umělecká tvorba řemeslník
Platanová Alej 10/A
DIČ: 1035435500

 

Kupující (spotřebitel) odesláním objednávky potvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito obchodními podmínkami a akceptuje tyto obchodní podmínky k dodání zboží prodávajícím, které zboží kupuje od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.majaplanet.com

Kupující odesláním objednávky zároveň potvrzuje, že mu byly před jejím odesláním poskytnuty následující informace:
• Hlavní vlastnosti zboží
• Celková cena zboží včetně balného a poštovného
• Informace o právu kupujícího odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy
• Informace o délce trvání kupní smlouvy a v případě kupní smlouvy na dobu neurčitou i informace o podmínkách vypovězení smlouvy

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Okolnosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory v platném znění pro prodej zboží spotřebiteli nebo ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje zboží podnikateli. Obchodní podmínky může provozovatel měnit a doplňovat, tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé během platnosti předchozích znění obchodních podmínek. 

Storno objednávky

- Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující může objednávku stornovat nejpozději do jejího uhrazení. Storno musí nahlásit kontaktním formulářem na www.majaplanet.com

- Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 
1. Zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila některá složka výrobku. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet ve lhůtě 15 dnů. 
2. Není možné zkontaktovat se s kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.). 

3. Za zboží nebyla provedena úhrada po dobu 1 kalendářního měsíce.

Dodání výrobku a poštovné

Na základě objednávky se prodávající zavazuje dodat v dohodnuté ceně správné množství a druh výrobku.
V případě, že výrobek nemá na skladě, bude kupující emailem informován o termínu dodání výrobku. Objednaný výrobek prodávající zašle na adresu uvedenou v objednávce. Termín dodání výrobku je většinou do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím, v ojedinělých případech je tomu jinak. v době dovolené, při objednávce na míru a pod. Spolu s výrobkem se zasílá i faktura, která zároveň slouží také jako dodací list a záruční list. Kupující je povinen zboží řádně a včas převzít od prodávajícího nebo jím pověřené osoby.

Poštovné poplatky jsou uvedeny na stránce www.majaplanet.com

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Prodávající (ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů také provozovatel) poskytuje osobní údaje kupujícího přepravní společnosti pro doručení výrobku nebo státním orgánům v případě kontroly. Prodávající (ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů také provozovatel) od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa. Pokud je právnickou osobou nebo živnostníkem, sdělí mu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, DIČ (pokud eviduje) číslo telefonu a emailovou adresu. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány za účelem vyřízení a dodání objednávky a zákonem vyžadované evidence (např. zákon o účetnictví apod.). Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy právního řádu České republiky, zejména ale ne výlučně v souladu s Občanským zákoníkem resp. Obchodním zákoníkem, přičemž práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího těmito obchodními podmínkami založená, ale výslovně neupravená, se řídí zejména tímto zákonem a v případě potřeby i ustanoveními jiných platných právních předpisů právního řádu SR. 


Prodávající si vyhrazuje právo na provedení jakýchkoli změn těchto obchodních podmínek i bez předchozího upozornění kupujícího. 
Platnost a účinnost obchodních podmínek včetně jejich změn nastane dnem jejich zveřejnění na internetové stráncewww.majaplanet.com

Přejeme Vám krásné nakupování! 

Platba
Obchodne Podmienky
bottom of page